โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045-655-081
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารการเปลี่ยนตัวการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 41.23 KB 22
Testblue Print 61 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.6 KB 21
Testblue Print 61 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.44 KB 16
รายชื่อนักเรียน 2/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202 KB 36
แบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อ 1 เเละ 3 จากกิจการนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 190 KB 77
ID PLAN ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 422.54 KB 61
รายชื่อนักเรียนติด ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 207.5 KB 66
โปรแกรมคำนวณผลสัมฤทธิ์ประกอบรายงานID Plan ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 43
รายงานแผนปฏิบัติการรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 70
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.37 KB 70
คู่มือประเมินปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 940.45 KB 43
ชีทติวภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 221
ชีทติวคณิตศาสตร์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 45
ชีทติวคณิตศาสตร์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 114
ชีทติวสังคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 961.64 KB 54
ชีทติวภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.45 MB 43
ตัวอย่างหน้าปกแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 111.69 KB 61
รายชื่อนักเรียนเทอม 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 310.81 KB 89
แบบสรุปการกลั่นกรองเกรด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.71 KB 65
โปรแกรมคำนวณผลสัมฤทธิ์ประกอบรายงานID Plan ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 103
รายงานแผนปฏิบัติการรายบุคคลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 120
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 134
มาตรฐานโรงเรียนมัธยม 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 988.32 KB 54
บันทึกข้อความรายงานการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 35.42 KB 64
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 22 BYTE 89
บันทึกข้อความ CAR 4 Word Document ขนาดไฟล์ 37.47 KB 92
บันทึกข้อความ CAR 3 Word Document ขนาดไฟล์ 36.98 KB 97
แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 113
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 86
แบบรายงานการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 68
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 293.67 KB 77
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 353.89 KB 74
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 376.98 KB 79
ปฏิทินเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา2560 Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 78
ปกการเยี่ยมบ้านนักเรียน...ฉบับแก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 108
หน้าปก CAR 4 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 572.27 KB 114
หน้าปก CAR 3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 90.75 KB 114
หน้าปก CAR 2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 504.43 KB 165
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 283.98 KB 71
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 318.77 KB 80
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 362.59 KB 69
บันทึกข้อความและปกการออกเยี่ยมบ้าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 100
ผลการสอบเข้านักเรียน ม.1 ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.9 KB 74
GPA ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.1 KB 58
Gpa ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.56 KB 52
GPA ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.84 KB 58
GPA ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.5 KB 67
ปกวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ZIP Archive ขนาดไฟล์ 847.95 KB 182
แบบรายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 101.93 KB 365
สูตรคำณวนวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.48 KB 93
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านเขื่อนช้าง Word Document ขนาดไฟล์ 178.5 KB 112
สูตรคำนวณร้อยละเยี่ยมบ้าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.49 KB 81
กรอบโครงสร้างข้อสอบในการทดสอบคุณภาพผุ้เรียนระดับชาติ(Test Blueprint)ปีการศึกษา2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.77 MB 48
ฟอร์มแผนลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.79 KB 71
แบบรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 402.08 KB 98
ตัวอย่างการระบุตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.73 KB 85
ตัวอย่างปกแบบทดสอบวัดผลกลางภาค/ ปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 111.42 KB 118
สรุปผลการประเมินภายใน2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.62 KB 49
กิจกรรมแนะแนว 76
แบบวิเคราะห์ข้อสอบ 196
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 333.33 KB 117
สรุปผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Word Document ขนาดไฟล์ 741.5 KB 75
แผนปฏิบัติการรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 422.2 KB 156
รายชื่อ+ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์บุคลาการในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 82
เอกสารโครงสร้างหลักสูตร2560 Word Document ขนาดไฟล์ 132.68 KB 180
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน:รายบคลคล Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 135
แบบสรุปผลการเรียนที่ผ่านการกลั่นกรองจากกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 131 KB 67
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 55
ปฏิทินปฎิบัติงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 528.95 KB 114
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 249.11 KB 126
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน (ฝ่ายกิจการนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 119
แบบสรุปผลการเรียนที่ผ่านการกลั่นกรองจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 - (แก้ไข) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 123.5 KB 75
ผลการประเมินคุณลักษณะ ม.1-6 ปีการศึกษา 2/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 286.54 KB 126
แบบสรุปผลการเรียนที่ผ่านการกลั่นกรองจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121.5 KB 97
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ม.1 และ ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.56 KB 94
ตัวอย่าง รายงานการปฎิบัติงานประจำปีการศึกษา 2558 (รูปแบบ Power Point) Unkown Document ขนาดไฟล์ 705.13 KB 140
รายชื่อนักเรียนสำหรับประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2 / 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 197 KB 109
แบบฟร์อมการยืม วก. Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 70
ปกแบบบันทึกเฝ้าระวัง 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 104.2 KB 69
แบบสำรวจเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 68
แบบบันทึกอนุญาตให้ผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 63
แบบบันทึกการนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 294
แบบคำร้องขอหลักฐานทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 119.38 KB 78
แบบคำร้องขอซ่อมเสริมเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 114.19 KB 66
แบบขอแก้ 0 , ร , มส Word Document ขนาดไฟล์ 114.81 KB 79
คำร้องขอสำเร็จการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 41.62 KB 61
คำร้องขอลาออกใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 37.97 KB 61
คำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 37.19 KB 66
คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 18.31 KB 59
คู่มือวิชาการครู นักเรียน โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.34 KB 79
คู่มืองานวิชากการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.34 KB 96
แผนการจัดการหลักสูตรโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร พุทธศักราช 2553 Word Document ขนาดไฟล์ 306.85 KB 189
ตัวอย่างวิเคราะห์หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 61.62 KB 593