โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
งานนโยบายและแผนงาน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 10) 22 มี.ค. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ (2565-2566) (อ่าน 27) 08 มี.ค. 66
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (พ.ศ. 2560-2564) (อ่าน 27) 08 มี.ค. 66
รายงานผลการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (ปี 2560-2564) (อ่าน 27) 08 มี.ค. 66
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ปีการศึกษา 2560-2564) (อ่าน 31) 08 มี.ค. 66