โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045-655-081
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 มี.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 59 ปฎิทินวิชาการเดือนมีนาคม 2559

ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘   

                                           ประจำเดือน มีนาคม – พฤษภาคม

วัน/เดือน/ปี

รายการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

๑ มี.ค. ๕๙

- รับการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลจาก สพม.๒๘

- ฝ่ายแผนงาน

 

๒ – ๔ มี.ค. ๕๙

- วัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘

- ฝ่ายวิชาการ

 

๘ – ๙  มี.ค. ๕๙

- ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้

- ครูและบุคลากรฯ

 

๑๐  มี.ค. ๕๙

- รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ( ID PIAN )

- ผลการจัดการเรียนรู้

- วิจัยในชั้นเรียน

- งานพิเศษอื่นๆ

- ฝ่ายวิชาการ

- ครูและบุคลากรฯครูผู้สอน

 

๑๑ – ๑๔ มี.ค. ๕๙

- กรอกข้อมูลผลการเรียน

- ฝ่ายวิชาการ

- ครูผู้สอน

 

๑๔  มี.ค. ๕๙

- ประเมินการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย

- ฝ่ายบุคคล

 

๑๕  มี.ค. ๕๙

- ส่งเอกสารทางวิชาการที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย

  (ปพ.๕ ,ปพ.๕ บ,ปพ.๕ ต ,ปพ.๕ ป )

- ประกาศผลการเรียน (เฉพาะ ม.๓ , ม.๖)

- ฝ่ายวิชาการ

- ครูผู้สอน

 

๑๖ – ๑๘ มี.ค. ๕๙

- นักเรียน ม. ๓ และ ม.๖  ยื่นคำร้องขอปรับผลการเรียน

   ๐,ร,มส,มผ  

- ประกาศผลการขอปรับผลการเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน

- นักเรียน ม.๓,ม.๖

- ครูผู้สอน

- ฝ่ายวิชาการ

 

๒๐ – ๒๔ มี.ค. ๕๙

- รับสมัครนักเรียน ม.๑ และม.๔

- ฝ่ายแผนงาน

- ครูและบุคลากรฯ

 

๒๕  มี.ค. ๕๙

- สอบวัดความรู้และรายงานตัวนักเรียน ม.๑ และม.๔

- ฝ่ายแผนงาน

- ครูและบุคลากรฯ

 

๒๘ – ๒๙ มี.ค. ๕๙

- ศึกษาดูงาน ณ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

- ฝ่ายบุคคล

- คณะครูและบุคลากรฯ

 

๓๑  มี.ค. ๕๙

- ประชุมประจำเดือน

- ฝ่ายธุรการ

- คณะครูและบุคลากรฯ

 

๑ เม.ย.– ๙ พ.ค.๕๙

- ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘

- นักเรียน

- คณะครูและบุคลากรฯ

 

๑๐ พ.ค. ๕๙

- ครูและบุคลากรลงเวลาปฏิบัติงานวันแรก  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙

- รับ ปพ.๕ (ฉบับร่าง)  แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน

- ฝ่ายวิชาการ

- ฝ่ายแผนงาน

- ครูและบุคลากรทุกคน

 

๑๑ – ๑๒ พ.ค. ๕๙

- จัดนักเรียนตามความสามารถในแต่ละห้องให้เรียบร้อย

- ฝ่ายแผนงาน

 

๑๓ พ.ค. ๕๙

- นักเรียนทุกระดับชั้น รับอุปกรณ์การเรียน

- ฝ่ายธุรการ

- นักเรียน

 

๑๖ พ.ค. ๕๙

- เปิดทำการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

- รับตารางเรียน

- พบครูที่ปรึกษา

- ฝ่ายวิชาการ

- ครูและบุคลากรทุกคน

- นักเรียน ผู้ปกครอง