โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045-655-081
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐพงษ์ สาลี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ