โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพันนา กองทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกันตินันท์ คำล้อม
ครู