โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
บนวิถีความพอเพียงในศตวรรษ 21