โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจันทร์เพ็ญ บุญศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางภัสนันท์ เขียวอ่อน
ครู คศ.1

นางไพเราะ ชินวงค์
ครู คศ.1

นางสาววิไลลักษณ์ เหมือนเหลา
ครู คศ.1

นางสาวณัฐทญา รองทอง
ครู คศ.1