โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักสูตร มีความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและมีคุณลักษณะของเยาวชนในศตวรรษที่ 21
2.  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีจิตสำนึกความเป็นไทย ยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             
3.  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
4.  พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากล