โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045-655-081
คณะผู้บริหาร

นายดาวหยาด ขันธ์เพชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทิปพเนตร ศรีนา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจำเนียร บุญมั่น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางบุณณ์ญาณัฐ มุขขันธ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา