โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045-655-081
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปิยธิดา ปราณีบุตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกรปภา พรรณาทรัพย์
ครู คศ.1

นางสาวนิติกรณ์ สังคะสี
ครูผู้ช่วย

นางชณุตพร ทัดเทียม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรีภรณ์ อารีย์

Mrs.Tessie Gaurino

นางสาวลักขณา ธรรมสัตย์
ครูผู้ช่วย