โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนิตติกรณ์ สังคะสี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : g.ta4569@gmail.com

นางสาวปิยธิดา ปราณีบุตร
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : p_praneeboot@hotmail.com

นางชณุตพร ทัดเทียม
ครู
อีเมล์ : chanuporn_24@hotmail.com

นางสาวลักขณา ธรรมสัตย์
ครู
อีเมล์ : pum-tam@hotmail.com

Miss He Yunging
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรัตนาพร สอนแสง
ครู