โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปิยธิดา ปราณีบุตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนิตติกรณ์ สังคะสี
ครูผู้ช่วย

นางชณุตพร ทัดเทียม
ครูผู้ช่วย

Miss He Yunging

นางสาวลักขณา ธรรมสัตย์
ครูผู้ช่วย