โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045-655-081
นักการภารโรง

นายนิคม พื้นผา
ช่างปูนชั้น 4

นายบุญเลิศ โคตรเจริญ
ช่างไม้ชั้น 4