โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายแสงจันทร์ ศรีเสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจำเนียร บุญมั่น
ครู คศ.3

นางศตนันท์ จันทร
ครู คศ.1

นางสาวเมษยา สารภาพ
ครู คศ.1

นางสาวนาถยา ไชนคุณ
ครู คศ.1