โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางบุญช่วย พื้นผา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจิระพันธ์ เสนาจันทร์
ครู คศ.1

นางสาววิไลลักษณ์ ไกรษี
ครู คศ.1

นายประจักษ์ ติมรัมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปรีชญา พื้นผา
พนักงานราชการ

นายวิทวัส บุญมาก
พนักงานราชการ