โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045-655-081
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวเพ็ญ หมื่นสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ