โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
ประวัติโรงเรียน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

                   โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง   จังหวัดศรีสะเกษ ประกาศจัดตั้งตามอนุมัติกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24  ธันวาคม 2525 เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 26  พฤษภาคม  2526  โดยมี นายยงยุทธ   โชคพระสมบัติ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2536 และผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือนายบุญแก้ว  กรไกร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา
 

ลักษณะที่ตั้ง

                   โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล โดยตั้งอยู่เลขที่  378 หมู่ที่ 1 ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  33130 มีระยะห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ประมาณ  50 กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ประมาณ 70  กิโลเมตร


ลักษณะภูมิประเทศ

                   โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร พื้นที่ทั้งหมดตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ราบ ไม่มีแหล่งน้ำหรือลำห้วยที่สำคัญมีเพียงคลองส่งน้ำ ฝายและห้วยขนาดเล็กที่อยู่ใกล้ๆ ทำให้พื้นที่จะมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนทีตกในแต่ละปี

                   1. การปกครอง 
ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ประกอบด้วยเขตการปกครอง 1 ตำบล  คือ ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยงและบางส่วนของตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษณ์ ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณและตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ

                   2. ประชากร 
ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร  มีประชากรทั้งหมด 1 ตำบล คือตำบลเขินและบางส่วนของตำบลอีก 4  ตำบล คือตำบลเหล่ากวาง ตำบลรุ่งระวี ตำบลหนองฮาง และตำบลเสื่องข้าวโดยปัจจุบันตำบลเขิน มีหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน มีบ้านเรือนประมาณ 1,676 หลังคาเรือน 

                   3. ด้านศาสนา 
ประชากรในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและนับถือศาสนาอื่นๆ บ้างเป็นส่วนน้อยมาก

                   4. ด้านวัฒนธรรม 
ประชากรในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ส่วนใหญ่เป็นคนเผ่าลาวและเผ่าส่วยในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แทบไม่แตกต่างกัน สภาพสังคมเป็นสังคมชนบทที่ดูดซับเอาความเจริญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดำรงชีวิต