โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
ประวัติโรงเรียน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

                   โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง   จังหวัดศรีสะเกษ ประกาศจัดตั้งตามอนุมัติกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24  ธันวาคม 2525 เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 26  พฤษภาคม  2526  โดยมี นายยงยุทธ   โชคพระสมบัติ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2536 และผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือนายบุญแก้ว  กรไกร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา
 

ประวัติโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

          โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2525 ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 กิ่งอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ มีที่ดินทั้งหมด 84 ไร่ เป็นโรงเรียนมัธยมตำบล เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษา
          เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2526 จังหวัดศรีสะเกษได้แต่งตั้งให้นายวิรัตน์ ศรีบูรณ์ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร และในวันที่ 23 พฤษภาคม 2526 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายยงยุทธ์ โชคพระสมบัติ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
          โรงเรียนได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 โดยยืมอาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านเขิน ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาประจำหมู่บ้าน 3 ห้องเรียน และผู้ปกครองนักเรียนได้ซื้อเก้าอี้แบบมีที่วางเขียน บริจาคให้เป็นเงิน 11,200 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) เปิดสอนชั้น ม.1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีครูทั้งสิ้น 5 คน นักการภารโรง 1 คน
          เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2526 ได้ย้ายมาทำการสอน ณ ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 4 ห้องเรียน 1 หลัง  ห้องส้วม 1 หลัง  บ้านพักครูโสด 5 ห้องนอน 1 หลัง  บ้านพักภารโรง 1 หลัง ได้อัตราครูพลานามัยเพิ่ม 1 คน และนักการภารโรงอีก 2 คน
          ปีการศึกษา 2527 ได้รับการบรรจุครูเพิ่มอีก 4 คน รับนักเรียน 4 ห้องเรียน 4 แผนการเรียน คือ อังกฤษ - คณิตศาสตร์ , อังกฤษ - คหกรรม , อังกฤษ - เกษตร , อังกฤษ - อุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ 208 จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง
          ปีการศึกษา 2528 ได้บรรจุครูเพิ่มอีก 5 คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน แบบ 102/27 จำนวน 1 หลัง หอถังประปาจำนวน 1 หลัง บ้านพักครูจำนวน 1 หลัง ได้ครูช่วยราชการ 1 คน รวมครู - อาจารย์ทั้งหมด 23 คน นักการภารโรง 4 คน
          ปีการศึกษา 2530 ได้มีครูย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น 2 คน ไปช่วยราชการ 2 คน
          ปีการศึกษา 2531 ได้มีครูย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น 2 คน ไปช่วยการการ 2 คน ได้บรรจุครูเพิ่มอีก 1 คน
          ปีการศึกษา 2532 ผู้บริหารย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น ทางกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ว่าที่ร้อยโท ทรงชัย ศรีบูรณ์ มาดำรงตำแหน่ง คือ นายบัวสอน พิมพ์พิพัฒน์ รวมบุคลากรทั้งสิ้น 21 คน สายบริหาร 2 คน ปฏิบัติการสอน 17 คน สนับสนุนการสอน 2 คน
          ปีการศึกษา 2534 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1080 จำนวน 1 หลัง
          ปีการศึกษา 2535 นายบัวสอน พิมพ์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี รวมมีบุคลากรทั้งสิ้น 24 คน
          ปีการศึกษา 2536 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 จำนวน 1 หลัง หอถังประปา ขนาด 9/9 จำนวน 1 หลัง และเดินท่อประปาบริเวณโรงเรียน  ว่าที่ร้อยโททรงชาย ศรีบูรณ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันพิทยาคม กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายปราโมทย์ กองรักษา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
          ปีการศึกษา 2537 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน 8 คน จำนวน 2 หลัง
          ปีการศึกษา 2538 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการก่อสร้าง ดังนี้
                   1. อาคารโรงอาหาร - หอประชุม 100/27 จำนวน 1 หลัง
                   2. อาคารเรียนแบบ 216ล. จำนวน1 หลัง
          กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นางประสพพร พิมพ์พิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์วิทยา
          ปีการศึกษา 2541 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายนวัศ อัมภรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2542
          ปีการศึกษา 2549 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้แต่งตั้งให้นายปราโมทย์ กองรักษา ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม และมีนายทวีศักดิ์ บุญสร้อย มาดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549
          ปีการศึกษา 2553 นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 และนายสุพล วรรณจู มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร แทนเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554
          ปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 แต่งตั้งให้นายสุพล วรรณจู ไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม และมีนายวิเชียร บุญมาก มารับตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556
          ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ได้มีคำสั่งที่ 511/2559 สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ให้นายวิเชียร บุญมาก ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม และแต่งตั้งให้นายดาวหยาด ขันธ์เพชร มาดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
          ปีการศึกษา 2562 นายดาวหยาด ขันธ์เพชร ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้แต่งตั้งนายบุญแก้ว กรไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษที่ 372/2563 สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563
          ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้จัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้นเมื่อวันที่ 11 - 12 เมษายน 2564 ได้ยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 922,183 บาท หักค่าใช้จ่ายจำนวน 96,666 บาท คงเหลือเงินทั้งสิ้น 825,517 บาท ได้นำเงินไปจัดสร้างโรงจอดรถนักเรียน จำนวน 277,697 บาท จัดสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างโรงจอดรถกับอาคาร 3  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 214,458 บาท
          ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้นำเงินที่เหลือจากการก่อสร้างหลังคาทางเดิน และโรงจอดรถนักเรียนไปใช้ปรับปรุงหอประชุมหัสดินให้เป็นศูนย์อาหาร โดยใช้งบประมาณจากเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา เงินรายได้สถานศึกษา และเงินงบประมาณ ทั้งสิ้น 1,059,369 บาท จัดตั้งวงดนตรีสากล และวงโยธวาทิต ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 275,000 บาท
          ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนได้งบประมาณงบปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 500,000 บาท ได้จัดสร้างโรงจอกรถครู ปรับปรุงห้องน้ำครู ในอาคาร 3 และเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในห้องประชุมเอราวัณ และห้องผู้อำนวยการ
          โรงเรียนได้ปรับปรุงป้ายโรงเรียน ทาสีรั่วโรงเรียนใหม่ โดยได้รับเงินบริจาคนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบหลักสูตรปีการศึกษา 2564 จำนวน 26,000 บาท และเงินบริจาคผู้อำนวยการ คุณครู และศิษย์เก่า จำนวน 67,906 บาท และรายได้สถานศึกษา จำนวน 71,000 บาท รวมทั้งสิ้น 164,906 บาท
          ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ให้มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้งบประมาณทั้งสิน 750,000 บาท จากเงินงบประมาณของโรงเรียน


 

ลักษณะที่ตั้ง

                   โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล โดยตั้งอยู่เลขที่  378 หมู่ที่ 1 ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  33130 มีระยะห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ประมาณ  50 กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ประมาณ 70  กิโลเมตร


ลักษณะภูมิประเทศ

                   โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร พื้นที่ทั้งหมดตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ราบ ไม่มีแหล่งน้ำหรือลำห้วยที่สำคัญมีเพียงคลองส่งน้ำ ฝายและห้วยขนาดเล็กที่อยู่ใกล้ๆ ทำให้พื้นที่จะมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนทีตกในแต่ละปี

                   1. การปกครอง 
ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ประกอบด้วยเขตการปกครอง 1 ตำบล  คือ ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยงและบางส่วนของตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษณ์ ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณและตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ

                   2. ประชากร 
ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร  มีประชากรทั้งหมด 1 ตำบล คือตำบลเขินและบางส่วนของตำบลอีก 4  ตำบล คือตำบลเหล่ากวาง ตำบลรุ่งระวี ตำบลหนองฮาง และตำบลเสื่องข้าวโดยปัจจุบันตำบลเขิน มีหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน มีบ้านเรือนประมาณ 1,676 หลังคาเรือน 

                   3. ด้านศาสนา 
ประชากรในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและนับถือศาสนาอื่นๆ บ้างเป็นส่วนน้อยมาก

                   4. ด้านวัฒนธรรม 
ประชากรในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ส่วนใหญ่เป็นคนเผ่าลาวและเผ่าส่วยในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แทบไม่แตกต่างกัน สภาพสังคมเป็นสังคมชนบทที่ดูดซับเอาความเจริญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดำรงชีวิต