โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045-655-081
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายนคร กาทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางณัจฉรียา ทำทอง
ครู คศ.3

นางสาวณาตยา ศรีเสริม
ครู คศ.3

นางสาวลัดดาวัลย์ นวลแย้ม
ครู คศ.1

นางสาววิลาสิณี ศรียะลา
ครู คศ.1

นางสาวกรรณิกา หอมดวงศรี
ครู คศ.1

นางสาวรินดา พูลสว่าง
ครู คศ.2

นางศรวณีย์ ลาเต
ครู คศ.1

นางสาวธัญญารัตน์ ป้องกัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรัญญา กาทอง