โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางณัจฉรียา ทำทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : nanacha_18@hotmail.com

นางสาวณาตยา ศรีเสริม
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : nattayasriserm@gmail.com

นางสาวกรรณิกา หอมดวงศรี
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : kannika7133@gmail.com

นางพชรมน ศิลาชัย
ครู

นางสาววิลาสิณี ศรียะลา
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : ferinwila@gmail.com

นางสุกานดา ธานี
ครู

นางสาวธัญญารัตน์ ป้องกัน
ครู
อีเมล์ : worry_aum@hotmail.com

นางสุจิตรา วงษ์นิล
ครู

นางสาวสุพิศ จันทาทิพย์
ครู

นางสาวธนารักษ์ แสงกะลา
ครู