โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางณัจฉรียา ทำทอง
ครู คศ.3

นางสาวณาตยา ศรีเสริม
ครู คศ.3

นางสาววิลาสิณี ศรียะลา
ครู คศ.1

นางสาวกรรณิกา หอมดวงศรี
ครู คศ.1

นางสาวธัญญารัตน์ ป้องกัน
ครูผู้ช่วย

นางสุกานดา ธานี
ครู คศ.1