โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045-655-081
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพชรมน ศิลาชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอมรวรรรณ ศรีนา
ครู คศ.3

นายวีรชน แก้วบุตรา
ครูผู้ช่วย

นางวีรญาณ์ รุ่งเรือง

นายธนากร ร่วมบุญ

นางสาวคณิดตา โพธิพันธ์