โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสมคิด ศรีบูระ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอมรวรรรณ ศรีนา
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : tippanet_kck@thaimail.com

นางสาวสุดารัตน์ พูลสุข
ครูชำนาญการ