โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045-655-081
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย (อ่าน 33) 14 ก.ย. 61
นางพรทิพย์ แดงบุญเรือง ขอเผยเเพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาฟิสิกส์ ชุดการสอน เรื่อง เสียง (อ่าน 111) 03 ก.ค. 61
การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (อ่าน 29) 04 มิ.ย. 61
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (อ่าน 28) 04 มิ.ย. 61
โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน2560 (อ่าน 290) 13 ก.ย. 60
เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน (อ่าน 305) 07 ก.ย. 60
ผลการประเมิน งานมัธยม 1/2560(ประเมินตนเอง) (อ่าน 292) 07 ก.ย. 60
กรอบโครงสร้างข้อสอบในการทดสอบคุณภาพผุ้เรียนระดับชาติ(Test Blueprint)ปีการศึกษา2560 (อ่าน 344) 18 ก.ค. 60
ระเบียบสวัสดิการออมทรัพย์60 (อ่าน 313) 20 พ.ค. 60
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน ขั้นพื้นฐาน (อ่าน 298) 20 พ.ค. 60
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐาน ขั้นพื้นฐาน (อ่าน 333) 20 พ.ค. 60
มาตรฐานโรงเรียน ขั้นพื้นฐาน (อ่าน 299) 20 พ.ค. 60
ประกาศมาตรฐานโรงเรียน ขั้นพื้นฐาน (อ่าน 303) 20 พ.ค. 60
สรุปผลการประเมินภายใน 2559 (อ่าน 303) 28 มี.ค. 60
วิสัยทัศน์โรงเรียน(แผนงาน) (อ่าน 418) 14 ก.ค. 59
ผลการประกันคุณภาพภายใน 2557(แผนงาน) (อ่าน 377) 14 ก.ค. 59
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร (อ่าน 392) 14 ก.ค. 59
การกำหนดค่าเป้าหมาย ตามประกาศโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร (อ่าน 378) 14 ก.ค. 59
แนวทางควบคุมภายใน(แผนงาน) (อ่าน 389) 14 ก.ค. 59
การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ2559(แผนงาน) (อ่าน 430) 14 ก.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ SAR 2558 (อ่าน 425) 14 ก.ค. 59
คู่มือการประเมินภายใน(แผนงาน) (อ่าน 381) 14 ก.ค. 59
คู่มือการประเมินภายใน(แผนงาน) (อ่าน 373) 14 ก.ค. 59
คู่มือการประเมินภายใน(แผนงาน) (อ่าน 367) 14 ก.ค. 59