โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนแบบ 4G (4G Model) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายแสงจันทร์ ศรีเสน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2561,10:27  อ่าน 629 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมคิด ศรีบูระ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,17:51  อ่าน 864 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณโจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรรณิกา หอมดวงศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,17:43  อ่าน 1022 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิลาสิณี ศรียะลา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,17:34  อ่าน 1456 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอนซ่อมเสริม เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้ชุดการเรียนการสอนเรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชื่ออาจารย์ : นางศตนันท์ จันทร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,17:20  อ่าน 964 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 2 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารในเรื่องการส่งงาน / การบ้าน
ชื่ออาจารย์ : นางอมรวรรรณ ศรีนา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,17:15  อ่าน 702 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง มือซ้ายช่วยได้ นับมือได้มุม การแก้ปัญหาทักษะการหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเมษยา สารภาพ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,17:14  อ่าน 850 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมิเดีย วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
ชื่ออาจารย์ : นางจำเนียร บุญมั่น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,16:52  อ่าน 724 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการศึกษาปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณาตยา ศรีเสริม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,16:48  อ่าน 1255 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางภัสนันท์ เขียวอ่อน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,16:47  อ่าน 720 ครั้ง
รายละเอียด..